اجرای پروژه عملیات ارتقاء پالایشگاه آبادان فاز۲ سکاف

موقعیت جغرافیایی: پالایشگاه آبادان  (فاز ۲ )استان خوزستان شهرستان آبادان

شرکت کارفرما: شرکت فنی و مهندسی (سکاف)

شرکت اجرایی : شرکت آریا دژ البرز 

شروع عملیات اجرایی: مورخ ۹۷/۰۶/۰۱